GALAPAGOS -Quito-Otovalo - LongprePhotos

TORTOSE eating....mouth, tongue.

DIEGOSopenmouthECUADORGALAPAGOS